ZABYTEK KLASY ZEROWEJ

Poznaj nasz Kościół ten z kamienia i ten zbudowany z naszych serc i uczynków naszej wiary i naszej miłości do Chrystusa.
NIECH PAN TOWARZYSZY TWOIM KROKOM

Piętnastowieczny murowany z kamienia Kościół Farny w Jaśle jest zabytkiem architektury gotyckiej o wysokiej klasie artystycznej. W kontekście zachowanych zabytków architektury gotyckiej na terenie woj. podkarpackiego fara jasielska jest obiektem znaczącym.

 Została wpisana do rejestru zabytków decyzją A-109 z 1935 roku.

Fara jest najstarszym pomnikiem historii Jasła. Ma to duże znaczenie dla tradycji i tożsamości miasta, co znajduje wyraz ikonografii miasta Jasła. Kościół  został spalony w 1944 r. Odbudowany po latach powojennych kościół wymaga obecnie gruntownego specjalistycznego remontu. W czasie odbudowy przywrócono mu częściowo gotycki charakter, co szczególnie uwidoczniło się w wystroju elewacji. Nie odtworzono elementów późniejszych  XVIII wiecznych  w postaci sklepienia opartego na filarach wewnętrznych. Nie zachowano również gotyckiego gzymsu podokiennego obiegającego elewacje nawy. Sklepienie prezbiterium zostało zrekonstruowane. Nie udało się w pełni odtworzyć urokliwej finezji oryginału. Parafianie odbudowali kościół własnym wysiłkiem. Zniszczenia wojenne i długo ciągnące się później prace remontowe odbiły się na obecnym stanie kościoła. Rozmiar zniszczeń sprawił, że Jaślanie nie mogli zobaczyć swojego miasta w kategoriach wartości zabytkowych. Być może z tych przyczyn pojawił się nawet plan radykalnej przebudowy świątyni. Na szczęście odstąpiono od tego projekt W 1996 roku przystąpiono do remontu kościoła, niemniej jednak jak okazało się prace remontowe wymagały gruntownej koordynacji i pokierowania administracyjnego i organizacyjnego oraz wielu uzgodnień związanych z ochroną zabytków. Sprawą tą zajęła się Kuria Diecezjalna w Rzeszowie, w wyniku, czego pismem L. Dz. 2011/97 z daty Rzeszów, 29.11.1997r. ks. mgr Zbigniew Irzyk z dniem 1 grudnia 1997 roku zostaje mianowany wikariuszem administratorom parafii farnej w Jaśle, powierzając szczególną troskę o sprawy materialne parafii. Ks. mgr Zbigniew Irzyk obecny proboszcz parafii Fara,  dziekan dekanatu Jasło-Wschód  widział potrzeby pilnego czynienia starań o remont kościoła. Z chwilą powierzenia ks. mgr Zbigniewowi Irzykowi misji administratora parafii farnej w Jaśle,    rozpoczęto pilne zabiegi o zezwolenie na przeprowadzenie remontu z władzami architektonicznymi miasta i powiatu oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W wyniku starań, już 13 stycznia 1998 r. dokonane zostały oględziny obiektu z udziałem Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w osobowe mgr Krzysztof Habrata i mgr Mariusza Czuba, ze strony parafii uczestniczył ks. Zbigniew Irzyk. Na naszą prośbę Państwową Służba Ochrony Zabytków oddział Wojewódzki w Krośnie, pisane PSOZ-5345/13/98 z daty Krosna dn. 22 lutego 1998 roku przychyla się do naszej prośby wyznaczając równocześnie nowe kierunki prac wytyczne organizacji prac oraz zalecenia w zakresie wykorzystania prac konserwatorskich przez specjalistyczne ekipy posiadające uprawnienia. Na podstawie zezwolenia i w nim zawartych wytycznych do dalszych działań w zakresie dokumentacyjnym, a z tym określenia kosztów i podziału prac.   Po roku 1989 gdy lokalna społeczność mogła zacząć bardziej samodzielnie myśleć o losach swojego miasta, większą uwagę zwrócono na tradycję i historię, które ukształtowały miejscowe środowisko. Szczególną uwagę zwrócono na najcenniejszy zabytek jakim jest kościół farny. Dlatego też zainteresowanie społeczności miasta skupiły się na dążeniu do ochrony i rewaloryzacji zabytkowej świątyni. Opracowany został program prac konserwatorskich, zmierzający głównie do zabezpieczenia murów obiektu. W dzieło odnowy kościoła zaangażowały się aktywnie obecne władze miasta.
Społeczność jasielska wspierała remont kościoła dokonując wpłat jako dar serca na rzecz ,,Domu Bożego’’. Ustalono również na wniosek Ks. Zbigniewa Irzyka, obecnego proboszcza i dziekana dekanatu Jasło-Wschód składka na tacę z 1-szej niedzieli miesiąca będzie w całości przeznaczona na remont kościoła, a jedna msza święta w 1-szą niedzielę m-ca odprawiana będzie intencji ofiarodawców. Zostały założone konta w Banku Spółdzielczym, gdzie bez prowincji dokonywane były wpłaty tak od radnych jak też innych ofiarodawców. Każda wpłata dokumentowana była własnoręcznym podpisem ofiarodawcy, a zebrane pieniądze rozprowadzane są na specjalnie przygotowanych przekazach przez R. P. na konto w Banku Spółdzielczym w Bieczu oddz. Jasło Nr rachunku 86271011-3665- 2700-61 obecnie zmieniony na numer 73 8627 1011 2001 0000 3665 0001 
ZOBACZ PANORAMĘ ŚWIĄTYNI

REMONT ZABYTKOWEJ ŚWIĄTYNI

Zobacz  galerie kościoła przed remontem
          Wykonano konserwację lica murów. Struktury kamienia, która ulega powierzchniowej erozji. Obserwowano  wyraźne zawilgocenie dolnych partii murów. Od strony północnej można było zauważyć objawy korozji biologicznej, występowanie mchów i porostów. Dokonano zewnętrznego remontu kościoła,  z aranżacją wnętrza, prezbiterium,  oczyszczenia ścian ze starych malowideł. zbito tynki do wysokości parapetów okiennych, dokonano malowania ścian kolorem–stara biel (firmy ISPO).  W kościele zainstalowano oświetlenie, które uwypukliło piękno architektury sklepienia prezbiterium. Uzupełniono tynki w dolnej części nawy głównej kościoła.  Na południowej ścianie prezbiterium zostały powieszone transferowane (odnowione i zakonserwowane) malowidła z XVI  i  XVII w. natomiast we wnęce ( również w prezbiterium), w której wcześniej się znajdowały te malowidła, pozostało najstarsze malowidło z XV w.  przedstawiające św. Hieronima.

Wstecz                                                            Mapa witryny                              do góry